“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ศิราพร ณ ถลาง. 2558. เรื่องเล่าพื้นบ้านไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). 271 หน้า. 200 บาท.

 

           การอธิบายปรากฏการณ์การนำนิทานพื้นบ้านไทยมาใช้ในสังคมไทยในปัจจุบันไม่อาจมองแต่สังคมไทยโดยไม่เข้าใจ บริบทโลก ได้จนอาจกล่าวได้ว่า บริบทโลก เป็นตัวกำหนดให้เกิดพลวัตของทั้งตัวบทนิทานพื้นบ้าน การสร้างตัวบทและสำนวนใหม่ๆ วิธีคิด วิธีการประยุกต์ และนำเสนอ จนทำให้เกิดปรากฏการณ์นำนิทานพื้นบ้านไทยในอดีตมาใช้ในปัจจุบันอย่างกว้างขวางและน่าสนใจยิ่ง นิทานที่มีการนำมาปรับใช้ในสังคมไทยปัจจุบันจึง ยังมีชีวิตอยู่ในภพใหม่ (บริบทใหม่) ในสังคมไทยได้ต่อไปอย่างมีพลวัติ

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
698
ปีนี้
53,471
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด