“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

สรวมโชค  กนกวิจิตร. 2558. เยอรมัน-ไทย พจนานุกรมศัพท์เบื้องต้นพร้อมด้วยการออกเสียงและภาคผนวก. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 872 หน้า 490 บาท

 

         เป็นพจนานุกรมคำศัพท์เบื้องต้นที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาเยอรมันได้ใช้เป็นคู่มือสำหรับค้นหาความหมายของคำศัพท์จากภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย เพื่อใช้ในการสนทนา การแต่งประโยค การแปลความหมาย หรือค้นหาความหมายของคำที่มักใช้ในบทเรียนและชีวิตประจำวัน บอกถึงความหมายและชนิดของคำไว้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย เหมาะแก่การศึกษาและเรียนรู้ในเบื้องต้น

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
694
ปีนี้
53,467
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด