“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

อธิพงษ์  อมรวงศ์ปีติ. 2558. เก่งศัพท์หน้าห้องสอบ. กรุงเทพฯ : อรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. 163 หน้า. 145 บาท.

 

          รวมเอาคำศัพท์ที่มักพบบ่อยในข้อสอบมาจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด เพื่อให้น้องๆสามารถวางแผนการอ่านและทบทวนเพื่อเตรียมสอบด้วยตนเองไปทีละบท บทละหนึ่งสัปดาห์ เมื่อครบ 8 สัปดาห์ น้องๆจะมีคลังศัพท์ที่จำเป็นเกือบ 600 คำ นอกจากนี้คำศัพท์สำคัญในแต่ละบทยังมีตัวอย่างประโยคอธิบาย พร้อมระบุรายละเอียดของปีที่ออกสอบด้วย และยังมีแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อเช็กตัวเองและทำแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อวัดความเข้าในได้ภายในเล่มเดียว
 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
699
ปีนี้
53,472
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด