“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ดำเนิน  การเด่น. 2552. พจนานุกรมไทย-อังกฤษ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 797 หน้า. 255 บาท.

 

        พจนานุพรมไทย-อังกฤษ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ที่เน้นคำศัพท์ที่ใช้งานได้จริง มีทั้งศัพท์สำนวน และสแลงไทยกว่า 50,000 คำ ที่ถอดความหมายเป็นภาษาอังกฤษกว่า 92,000 ความหมายอย่างถูกต้องโดยเจ้าของภาษา พร้อมทั้งตัวอย่างประโยคที่น่าสนใจมากมาย ท้ายเล่มมีภาคผนวกศัพท์น่าสนใจหมวดต่างๆ อาทิ ชื่อนก ชื่อพืช ชื่อภูมิศาสตร์ ชื่ออาหารไทย ชื่อส่วนราชการ และคำย่อต่างๆ

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
698
ปีนี้
53,471
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด