“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

วาสนา  ชลศึกษ์ เคนแมน. 2554. SYNONYMS คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน อักษร A-B เล่ม 1. 1104 หน้า. 790 บาท.

 

         คู่มือการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน กับทั้งเป็นคู่มือการแต่งประโยคภาษาอังกฤษทีสมบูรณ์แบบอย่างที่สุดด้วย Dictionary สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษยุคสหัสวรรษ 2000 จัดทำโดย “อาจารย์ Wanda” จากนิตยสารสกุลไทย -นำเสนอการเรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีจดจำเป็นประโยคที่ถูกต้องแทนการจดจำเป็นคำๆ ซึ่งอาจนำไปใช้ในประโยคอย่างผิดไวยากรณ์หรือผิดความหมาย -มีกลุ่มคำภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน (คำพ้องและคำเหมือน) SYNONYMS ในอักษร A-B เกือบ 200 กลุ่มคำ ซึ่งรวมเป็นคำศัพท์อังกฤษทั้งหมดกว่า 2000 คำ พร้อมคำอธิบายอย่างชัดเจนเป็นภาษาไทยประกอบทุกคำศัพท์ -จัดหมวดหมู่ของคำที่ใช้ในประโยคตามลำดับตัวอักษรในอักขระภาษาอังกฤษ และในขณะเดียวกันก็เรียงลำดับตัวอักษรตามความหมายในภาษาไทยง่ายต่อการสืบค้นหา -มีประโยคภาษาอังกฤษกว่า 9000 ประโยค ให้ได้ศึกษาทำความเข้าใจ โดยเน้นประโยคที่พบเห็นได้บ่อยและใช้จริงในชีวิตประจำวัน -มีคำแปลประโยคที่ถูกต้องเป็นภาษาไทย อ่านง่าย เข้าใจเร็ว -ประโยคที่นำเสนอผูกต่อกันเป็นเรื่องราว อ่านสนุก ได้ทั้งประโยชน์และความบันเทิง -ให้แนวทางการแต่งประโยคที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง -มีคำอธิบายโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษในภาคผนวกท้ายเล่ม สำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป
 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
696
ปีนี้
53,469
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด