“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

อ.ฮัน  ซองอิล. 2550. ภาษาเกาหลีเรียนง่าย 1. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 236 หน้า. 235 บาท.

 

         จัดทำขึ้นโดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์ด้านการสอนเป็นอย่างดี ซึ่งเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เหมาะกับผู้ที่สนใจภาษาเกาหลีแม้ว่าจะไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาเกาหลีเลยก็ตาม เนี่องจากมีคำอธิบายหลักการใช้ภาษาเกาหลี ไวยากรณ์ โดยละเอียด พร้อมคำอ่านภาษาไทย และยังรวบรวมคำศัพท์และบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน อีกทั้งได้จัดทำซีดีที่บันทึกเสียงโดยเจ้าของภาษาประกอบทักษะการฟังและการฝึกพูดเพื่อให้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อการวางรากฐานในการเรียนภาษาเกาหลีระดับสูงต่อไป

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
699
ปีนี้
53,472
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด