“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ณัชชา  พันธุ์เจริญ. 2558. ทฤษฎีดนตรี. พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ : เกศกะรัต. 301 หน้า. 300 บาท.

 

         เป็นตำราที่ใช้สอนในหลักสูตรปริญญาตรีวิชาเอกดนตรี ชั้นปี่ที่ 1 เนื้อหาของตำราครอบคลุมทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นเรื่องการบันทึกโน้ต จังหวะ บันไดเสียง ขั้นคู่ กุญแจเสียง ทรัยแอด และคอร์ด เนื้อหาในแต่ละขั้นตอนอธิบายด้วยเหตุผลทั้งในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจที่มาที่ไปอย่างถ่องแท้ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ซึ่งจะทำให้การเรียนทฤษฎีดนตรีน่าสนใจ มีแบบฝึกหัดแทรกอยู่เป็นระยะ ๆ พร้อมเฉลยเพื่อฝึกทักษะในการคิดให้ได้รวดเร็วและถูกต้อง ผู้เรียนจะได้ความรู้ที่แข็งแกร่งเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาการด้านทฤษฎีดนตรีที่สูงขึ้นต่อไป

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
699
ปีนี้
53,472
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด