“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ทองสุก  เกตุโรจน์. 2559. ศัพทานุกรมวรรณคดีสันสกฤต. กรุงเทพฯ : แสงดาว. 375 หน้า. 292 บาท.

 

         วรรณคดีสันสกฤตและวรรณคดีไทยมีความสัมพันธ์กันต่อเนื่องยาวนานวรรณคดีสันสกฤตเรื่องสำคับๆ ถูกนำมาถ่ายทอดเป็นวรรณคดีไทย อาทิ มหากาพย์รามายณะ อันเป็นที่มาของบทละครเรื่องรามเกียรติ์ นอกจากนี้ยังมีการแปลมหากาพย์มหาภารตะ หลายสำนวน บทละครเรื่องสาวิตรี ศกุนตลา พระนลคำหลวง พระนลคำฉันท์ ก็ล้วนแล้วแต่ "ปรุง" มาจากวรรณคดีสันสกฤต คนไทยจึงรู้จักวรรณคดีสันสกฤตหลายเรื่อง และใช้ศึกษาหรืออ่านเพื่อความบันเทิงจนถึงปัจจุบัน

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
698
ปีนี้
53,471
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด