“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

Philip  Kotler. 2558. คิดใหม่สู่อาเซียน = Think New ASEAN!. กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล. 278 หน้า. 215 บาท.

 

         ความน่าสนใจโดดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือโมเดลธุรกิจ กลยุทธ์ กลวิธีปัจจัยแห่งความสำเร็จโดยการหยิบยกกรณีพิเศษของธุรกิจในอาเซียนและธุรกิจต่างชาติที่มาทำธุรกิจในอาเซียนจำนวนถึง 49 บริษัทมาบอกเล่าวิเคราะห์ถึงปฏิบัติการภาคสนามของบริษัทเหล่านั้นผนวกกับการนำเสนอหลักวิชาการทางการตลาด โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในหลาย ๆ ธุรกิจเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจและชวนศึกษาติดตามต่อไป

 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
698
ปีนี้
53,471
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด