“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

บุษบา บรรจงมณี. 2556. คำช่วย ช่วยด้วย! ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น). 248 หน้า. 175 บาท.

 

         รวบรวมความรู้เกี่ยวกับคำช่วยต่างๆ โดยอธิบายให้เห็นภาพรวมของสิ่งที่เรียกว่า "คำช่วย" ซึ่งมีมากกว่าที่คุณคิด จากนั้นจึงอธิบายคำช่วยแต่ละตัวที่ใช้บ่อยให้เห็นถึงความหมายและวิธีใช้ และในส่วนท้ายยังได้รวบรวมประโยคตัวอย่างที่ผู้เรียนมักประสบปัญหาในการเลือกใช้คำช่วยมาอธิบายโดยอิงจากหลักการใช้และความหมายของคำช่วยนั้นๆ เพื่อให้เข้าใจคำช่วยได้ดียิ่งขึ้น

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,416
ปีนี้
47,732
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด