“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

อีกีจู. 2563. สิ่งต่าง ๆ เคยสําคัญในช่วงเวลาหนึ่ง แปลจากเรื่อง Things That I Once Loved โดย วิทิยา  จันทร์พันธ์. กรุงเทพฯ: สปริงบุ๊กส์ อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง. 200 หน้า. 245 บาท. 

 

         สิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์มากในตอนนี้ เคยเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขมากในครั้งหนึ่ง สิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจเหมือนคลื่นลูกหนึ่ง หลังจากกัดกร่อนและตกตะกอนดี ก็ล่วงลับผ่านไปในทันที การดำรงอยู่ของคนที่สำคัญมาก เมื่อพรากกันไปแล้ว ไม่ได้จากไปเฉยๆ เขาและเธอทิ้งบางอย่างที่มีค่าไว้กับเรา และเอาบางสิ่งที่มีค่าไปจากเราเช่นกัน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,408
ปีนี้
47,724
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด