“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

กิจจา  บานชื่น. 2564. การพัฒนาบุคลิกภาพ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 256 หน้า. 98 บาท.

 

        ผู้เขียนได้จัดทำเนื้อหารายวิชาจำนวน 8 บท ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ การวัดบุคลิกภาพ ศิลปะการแต่งกาย การปฏิบัติตนด้านสุขอนามัย มารยาททางสังคม วัฒนธรรมระหว่างประเทศ รวมถึงบุคลิกภาพและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,416
ปีนี้
47,732
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด