“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ปราณี  สุรสิทธิ์. 2564. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: แสงดาว. 256 หน้า. 250 บาท.

 

          ผู้ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ออกสู่สาธารณชนนั้น จำเป็นต้องมีความเข้าใจสถานการณ์ที่ต้องการจะสื่อสารเป็นอย่างดี สามารถถ่ายทอดเรื่องราวบนพื้นฐานของความเป็นจริง และวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกได้ถูกต้อง เพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบัน มีผลจากหลายปัจจัย จึงเป็นเรื่องยากยิ่งที่จะเข้าใจได้โดยง่าย ดังนั้นผู้ที่ถ่ายทอดจึงต้องนำเอาหลักการ และทฤษฎีมาพิจารณา วิเคราะห์เหตุการณ์ในข้อมูลนั้นๆ เพื่อให้ข้อมูลที่ถ่ายทอดเป็นไปอย่างถูกต้อง สมบูรณ์และยังช่วยยกระดับความคิดของผู้รับข่าวสารนำพาไปให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,416
ปีนี้
47,732
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด