“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ทิพย์สิริ กาญจนวาสี และศิริชัย กาญจนวาสี. 2564. วิธีวิทยาการวิจัย = Research Methodology. กรุงเทพฯ: พิมพ์ทันใจ. 277 หน้า. 350 บาท.

 

         วิธีวิทยาการวิจัย RESEARCH METHODOLOGY เล่มนี้ผู้เขียนได้นำเสนอ หลักการวิจัย กระบวนการวิจัย เทคนิคการวิจัย และประเมินคุณภาพการวิจัย ในแต่ละบทผู้เขียนได้ให้หลักการอันเป็นแนวคิดสำคัญที่เข้าใจง่าย เพื่อนำไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการวิจัย พร้อมทั้งมีแผนภาพประกอบทุกขั้นตอนการวิจัย

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,416
ปีนี้
47,732
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด