“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ชนิดา พรหมพยัคฆ์. 2563. วิธีวิทยาในการศึกษาประวัติศาสตร์. กรุงเทพฯ: ศยาม. 640 หน้า. 570 บาท.

 

         ด้วยความตระหนักถึงเงื่อนไขและปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา โครงการวิจัยชุดนี้จึงใฝ่ฝันจะปวารณาตนเป็นหลักหมายอันหนึ่งในการขยายพรมแดนความรู้ของการศึกษาประวัติศาสตร์ในสังคมไทย เพื่อช่วยให้เห็นมุมมองและวิธีวิทยาอันหลากหลายยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยได้คัดเลือกเค้าร่างความคิดจากโครงการบรรยายพิเศษ ญาณวิทยาของประวัติศาสตร์ ในชุดโครงการวิจัย ความไม่เป็นสังคม ในประวัติศาสตร์สังคมไทย 150-1980 ภายใต้การให้ทุนสนับสนุนจากโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
         มาต่อยอดเป็นหนังสือ "วิธีวิทยาในการศึกษาประวัติศาสตร์" เล่มนี้ โดยทุนสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ระหว่าง พ.ศ.2562-2563 โดยมีวัตถุประสงค์ในการทบทวนองค์ความรู้และแนวคิดทฤษฎีแนวทางใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาประวัติศาสตร์ และเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนของการแลกเปลี่ยนบทสนทนาทางปัญญา ที่เกี่ยวข้องกับมุมมองและวิธีวิทยาในการศึกษาประวัติศาสตร์ในสังคมไทย

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,416
ปีนี้
47,732
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด