“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

อิวาดะ, นัทสึโฮะ. 2559. พูดญี่ปุ่นปัง ฟังญี่ปุ่นเป็น  โดย ศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร์. กรุงเทพฯ: ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) . 196 หน้า. 255 บาท.

 

         "พูดญี่ปุ่นปัง ฟังญี่ปุ่นเป็น" หนังสือเรียนรู้เทคนิคและธรรมชาติของการสนทนาเพื่อให้ "พูดเป็น" ได้อย่างแท้จริง ศึกษาผ่านหลักการสำคัญ 3 ข้อ คือ การใช้ทักษะจากภาษาแม่ของตัวเอง การเป็นผู้ฟังที่ดี การควบคุมการสนทนาให้เป็นไปอย่างราบรื่นตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งจบการสนทนา แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 PART โดยใน PART 0 จะเป็นการแนะนำลักษณะเด่นของภาษาพูดที่ไม่เหมือนกับภาษาเขียน PART 1-4 แนะนำเทคนิคการสนทนาตั้งแต่เริ่มการสนทนา ดำเนินการสนทนาให้น่าสนใจ เปลี่ยนเรื่องสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ และจบการสนทนาอย่างสมบูรณ์ได้ มีแบบฝึกฟังเมื่อต้องเป็นผู้ฟังที่ดี และแบบฝึกพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่มีตัวอย่างและแบบจินตนาการคำตอบเอง พร้อมแนะนำลักษณะเด่นที่สำคัญของบทสนทนาที่ไม่ได้กล่าวถึงในแบบฝึกต่าง ๆ พร้อมซีดีประกอบการฟังและเฉลยแบบฝึกฟังและพูดท้ายเล่ม

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,601
ปีนี้
45,917
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด