“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ภัควริศ  เกื้อกูล. 2563. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ: ซิมพลิฟาย. 312 หน้า. 199 บาท.

 

         หนังสือเล่มนี้ได้ถูกออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ ส่วนหนึ่งในแต่ละบทจะเป็นทฤษฎีและแบบฝึกหัด ในส่วนของทฤษฎีจะมีการประยุกต์เพื่อทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจในทฤษฎีได้ง่ายขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การนำองค์ประกอบในทฤษฎีมาทำการเปรียบเทียบกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ในฐานะหนึ่งในผู้สอนวิชาในด้านคอมพิวเตอร์ การสอนทฤษฎีให้กับผู้เรียนที่ไม่มีความสันทัดในด้านเทคโนโลยีอาจส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถเข้าใจในเนื้อหาและเกิดความเบื่อหน่ายได้ การประยุกต์ให้เนื้อหาสอดคลองกับสิ่งรอบตัวผู้เรียน เช่น ปรับเนื้อหาให้มีความเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ หรือความสร้างสรรค์อื่น ๆ ตัวอย่างเหล่านี้เป็นการพาเนื้อหามาสู่ผู้เรียน โดยหนังสือเล่มนี้ไม่ได้จำกัดว่าผู้อ่านต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาเท่านั้น บุคคลทั่วไปก็สามารถอ่านได้เช่นกัน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
3,805
ปีนี้
3,805
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด