“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

เกมรู้ให้ รู้รับ ที่ทุกคนในครอบครัวสามารถสนุกกับการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสร้างสรรค์ ผ่านบอร์ดเกมเศรษฐกิจพอเพียง

 

วิธีการเล่น

เล่นได้หลายคนเพื่อช่วยกันคิด ร่วมกันวางแผน ร่วมกันแบ่งปัน และร่วมรับผลที่เกิดขึ้น ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย บนพื้นฐานความพอเพียง

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
3,201
ปีนี้
23,637
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด