“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

เกม รูบิค ของเล่นลับสมองที่มีขนาดตั้งแต่ 2x2, 3x3 ไปจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานหลายปี แต่ปัจจุบันก็ยังมีวิธีเล่นรูบิคใหม่ๆ และยังคงได้รับความนิยมจนมีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกเกิดขึ้น

 

วิธีการเล่น

ผู้เล่น 1 คน เวลา 30-60 นาที

วิธีเล่นรูบิค 3x3 ให้เร็วนั้นแบ่งเป็น 3 แถว

แถวที่ 1 มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอน “รูบิคขาวล้อมเหลือง”
เริ่มแรกให้ยึดด้านที่มีสีเหลืองตรงกลางเป็นด้านบน จากนั้นสามารถทำตามวิธีต่างๆ ได้ดังนี้

กรณีที่ 1 สีขาวอยู่แถวด้านซ้ายหรือขวา วิธีคือ
- หมุนแถวขวาหรือแถวซ้ายที่มีสีขาวขึ้นหรือลง เพื่อให้พอดีกับสีเหลืองตรงกลาง

กรณีที่ 2 สีขาวอยู่แถวด้านบนหรือล่าง วิธีคือ
- หมุนด้านหน้าไปทางขวา จากนั้นจะได้รูบิคในลักษณะกรณีที่ 1 ให้ทำวิธีเดิมได้เลย

กรณีที่ 3 สีขาวอยู่ด้านล่าง (ตรงข้ามกับสีเหลืองด้านบนที่ยึดเป็นหลัก) วิธีคือ
- พลิกลูกไปทางด้านขวา 1 ครั้ง
- หมุนสีขาวแดงด้านขวาขึ้น 2 ครั้ง ก็จะได้รูบิคขาวล้อมเหลืองแล้ว

2. ขั้นตอน “ขาวล้อมขาว”
ทำต่อจากขั้นตอน “รูบิคขาวล้อมเหลือง” โดยให้ยึดด้านขาวล้อมเหลืองอยู่ด้านบน มีวิธีดังนี้
- หมุนชิ้นรูบิคที่อยู่ตรงหน้าให้ตรงสีเซ็นเตอร์ด้านหน้าที่เราถืออยู่ โดยบิดแถวด้านล่างไปจนกว่าจะเจอสีเดียวกัน
- บิดด้านหน้าไปทางขวา 2 ครั้ง
- ทำซ้ำข้อ 1 และ 2 อีก 3 ครั้งให้ครบตามขอบสีขาวที่ล้อมเหลือง ก็จะได้ขอบขาวล้อมเซ็นเตอร์ขาว หรือที่เรียกว่า “ขาวล้อมขาว”

3. ขั้นตอน “เก็บมุม ทำแถวที่ 1”
ขั้นตอนนี้ให้ยึดเซ็นเตอร์สีขาวอยู่ด้านบนและเซ็นเตอร์สีเหลืองอยู่ด้านล่าง จากนั้นทำตามวิธีดังต่อไปนี้
กรณีที่ 1 มุมสีขาวอยู่ด้านบน แต่คนละด้านกับสีเหลือง วิธีคือ
- หมุนแถวด้านบนให้สีข้างๆ สีขาวตรงกับเซ็นเตอร์ของสีนั้นๆ
- จากนั้นหันด้านดังกล่าวเข้าหาตนเอง
- หมุนแถวซ้ายขึ้น แถวบนไปทางขวา และหมุนแถวซ้ายลง

กรณีที่ 2 มุมสีขาวอยู่ด้านบน ด้านเดียวกับสีเหลือง วิธีคือ
- หมุนแถวด้านบนให้สีขาวและสีข้างๆ ทั้ง 2 สี ตรงกับเซ็นเตอร์ของสีนั้นๆ จะได้สีขาวอยู่ด้านบน มุมฝั่งขวา
- จากนั้นให้หมุนแถวขวาขึ้น แถวบนไปทางซ้าย หมุนแถวขวาลง จากนั้นหมุนแถวบนไปทางขวา
- ทำซ้ำวิธีที่ 2 อีก 1 ครั้ง
- จากนั้นให้หมุนแถวขวาขึ้น แถวบนไปทางซ้าย หมุนแถวขวาลง

กรณีที่ 3 มุมสีขาวอยู่ล่าง วิธีคือ
- พลิกลูกให้สีขาวอยู่มุมล่าง ด้านขวามือ
- จากนั้นให้หมุนแถวขวาขึ้น แถวบนไปทางซ้าย หมุนแถวขวาลง
- จากนั้นหมุนแถวบนไปทางขวา จากนั้นจะได้แถวที่ 1 เต็มและด้านขาวเต็มหน้า

แถวที่ 2 มี 1 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอน “เก็บขอบแถวที่ 2”
เริ่มแรกให้ยึดด้านที่มีเซ็นเตอร์สีเหลืองเป็นด้านบนเหมือนเดิม จากนั้นทำตามวิธีดังต่อไปนี้
- เลือกชิ้นขอบที่ไม่มีสีเหลือง จากนั้นบิดให้สีชิ้นขอบตรงกับสีเซ็นเตอร์
- จากนั้นหมุนแถวบนไปทางขวา หมุนแถวขวาขึ้นบน หมุนแถวบนไปทางขวา หมุนแถวขวาลงล่าง
- จากนั้นให้ทำสลับฝั่งคือ หมุนแถวบนไปทางซ้าย หมุนแถวซ้ายขึ้นบน
- หมุนแถวบนไปทางซ้าย หมุนแถวซ้ายลงล่าง ก็จะได้แถวที่ 2 เสร็จสมบูรณ์

แถวที่ 3 มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอน “ทำเครื่องหมายบวกสีเหลือง”
ขั้นตอนนี้ให้ยึดด้านที่มีเซ็นเตอร์สีเหลืองเป็นด้านบนเหมือนเดิม จากนั้นทำตามวิธีดังต่อไปนี้
- หมุนแถวขวาลงล่าง หมุนแถวบนไปทางขวา หันรูบิคไปทางขวา 1 ครั้ง
- จากนั้นหมุนแถวล่างขึ้นบน หมุนแถวบนไปทางซ้าย หมุนแถวซ้ายลงล่าง จากนั้นหมุนด้านหน้าไปทางขวา 1 ครั้ง

หมายเหตุ
- กรณีมีสีเหลืองตรงกลางอันเดียวให้ทำวิธีทำข้างต้นซ้ำ 3 รอบ
- กรณีมีขอบสีเหลืองเป็นรูปตัวไอ (I) ให้ทำวิธีทำข้างต้นซ้ำ 2 รอบ
- กรณีมีขอบสีเหลืองเป็นรูปตัวแอล (L) ให้ทำวิธีทำข้างต้นซ้ำ 2 รอบ

2. ขั้นตอน “ทำด้านเหลืองเต็ม”
อย่างไรก็ตาม จะต้องยึดสีเหลืองไว้ด้านบนเสมอ จากนั้นทำตามวิธีดังต่อไปนี้
- หมุนแถวขวาขึ้น หมุนแถวบนไปทางซ้าย หมุนแถวขวาลง หมุนแถวบนไปทางซ้าย
- จากนั้นหมุนแถวขวาขึ้น หมุนแถวบนไปทางซ้าย 2 ครั้ง และหมุนแถวซ้ายลง

3. ขั้นตอน “มุมสีเหลือง”
ขั้นตอนนี้ยังคงยึดสีเหลืองขึ้นเป็นด้านบนเช่นเดิม จากนั้นทำตามวิธีดังนี้
- สังเกตมุมคู่ จากนั้นพลิกให้มุมคู่ไปอยู่ทางด้านขวามือ จากนั้นพลิกด้านสีขาวหันเข้าตัวเอง โดยที่มุมคู่ยังอยู่ขวามือ
- หมุนแถวขวาลง 2 ครั้ง หมุนแถวล่างไปทางซ้าย 2 ครั้ง หมุนแถวขวาขึ้นบน หมุนแถวบนไปทางซ้าย
- จากนั้นหมุนแถวขวาลง หมุนแถวล่างไปทางซ้าย 2 ครั้ง หมุนแถวขวาขึ้นบน หมุนแถวบนไปทางขวา และหมุนแถวขวาขึ้นบน

4. ขั้นตอน “เก็บขอบที่เหลือ”
ขั้นตอนสุดท้าย เริ่มจากยึดด้านสีเหลืองไว้ด้านบนเสมอ จากนั้นทำตามวิธีดังต่อไปนี้
- หมุนด้านหลัง 2 ครั้ง หมุนแถวบนไปทางซ้าย หมุนแถวขวาขึ้นบน
- จากนั้นหมุนแถวซ้ายขึ้นบน หมุนด้านหลัง 2 ครั้ง หมุนแถวขวาลงล่าง
- หมุนแถวขวาลงล่าง หมุนแถวบนไปทางซ้าย จากนั้นหมุนด้านหลัง 2 ครั้ง ก็จะได้รูบิคสีเดียวกันครบทุกหน้าแล้ว

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
8,381
ปีนี้
39,954
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์. เข้าเยี่ยมชมหอสมุดม.ล.ปิ่น มาลากุล วันที่ 14 ธันวาคม 2566
ดูกิจกรรมทั้งหมด