“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

อนุสนธิคำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่ ๒๖๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

ขอกราบแสดงความยินดีแด่คณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ สืบแทนผู้เกษียณอายุราชการ ดังรายนามต่อไปนี้

๑. อาจารย์ถนิมาภรณ์ ตั้งตรัยรัตนกุล ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ สืบแทน อาจารย์สุภาณี พงศ์พันธุ์ภักดี

๒. อาจารย์จุฑารัตน์ จรูญรักษ์ ต.อ. ๔๐ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหมวดวิชาภาษาอังกฤษ สืบแทน อาจารย์เอมอุษา ภูมิสวัสดิ์

๓. อาจารย์ชัชชัย จิตต์ชุ่ม ต.อ. ๕๑ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศที่ ๒ สืบแทน อาจารย์วาสนา สมจิตร์

๔. อาจารย์เบญจวรรณ สุรินทร์ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหมวดวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา สืบแทน อาจารย์วรลักษณ์ แจ่มใส

๕. อาจารย์วัลยา เลิศวิสุทธิไพบูลย์ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าตึกเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาฯ สืบแทน อาจารย์กอบกิจ พวงน้อย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ในภาพอาจจะมี 5 คน , ข้อความ
First of all, the estimate by Phillips is silly: tag heuer grand carrera replica. It is not even more than the retail cost of the standard black bay. Clearly someone there at Phillips was getting a larf.
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
7,643
ปีนี้
74,943
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด