“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

 

ขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ดังรายนามต่อไปนี้

๑. อาจารย์จิตรลดา เพชรโพธิ์ศรี รองหัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์

๒. อาจารย์กอบเกื้อ คชเสนี รองหัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศที่ ๒

๓. อาจารย์มนต์ฤดี จิตรากร รองหัวหน้าหมวดวิชาสังคมศึกษา

๔. อาจารย์สยมภู รณชิตพาณิชยกิจ รองหัวหน้าหมวดวิชาสังคมศึกษา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

led light bulbs for home
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
7,683
ปีนี้
74,983
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด