“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ Omega Constellation Replica ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๘๐)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑,๔๘๐ คน แบ่งเป็น ประเภทโควตาจังหวัด จำนวน ๒๙๖ คน ประเภทความสามารถพิเศษ จำนวน ๗๔ คน และประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป จำนวน ๑,๑๑๐ คน

ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงระบบรับสมัครและการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญดังต่อไปนี้

๑. ผู้สมัครประเภทสอบคัดเลือกทั่วไปลงทะเบียนอ่านคู่มือเรื่องที่คุณควรทราบฯ เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยยกเลิกการจำหน่ายเอกสารดังกล่าว ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
๒. ผู้สมัครประเภทสอบคัดเลือกทั่วไปกรอกข้อมูลและยื่นหลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมดผ่านระบบรับสมัครทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยยกเลิกการยื่นใบสมัครและหลักฐาน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
๓. ผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษยื่นหลักฐานแสดงคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมด้วยตนเอง ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
๔. ผู้สมัครตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและสนามสอบผ่านระบบรับสมัครทางอิเล็กทรอนิกส์
๕. โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนแผนการเรียนใหม่ ภาษา-เกาหลี โดยรับนักเรียนจำนวน ๓๕ คน
๖. ในปีการศึกษานี้มีการปรับปรุงหลักสูตร โดยโรงเรียนจะจัดให้นักเรียนรุ่นที่ ๘๐ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เรียนวิชาหลักเพิ่มเติมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และจัดให้เรียนวิชาเลือกตามความสามารถและความถนัดเมื่อเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖

อ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่ https://apply2017.triamudom.ac.th/

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
7,688
ปีนี้
74,988
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด