“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๘๑)

โรงเรียนจะรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑,๔๘๐ คน แบ่งเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

๑. โควตาจังหวัด
๒. โควตาโอลิมปิกวิชาการ
๓. ความสามารถพิเศษ
๔. สอบคัดเลือกทั่วไป

สำหรับรายละเอียดของการรับนักเรียนแต่ละประเภทจะประกาศในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ การรับนักเรียนทุกประเภทจะเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกประการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
4,415
ปีนี้
47,731
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด