“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๘๑)

โรงเรียนจะรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑,๔๘๐ คน แบ่งเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

๑. โควตาจังหวัด
๒. โควตาโอลิมปิกวิชาการ
๓. ความสามารถพิเศษ
๔. สอบคัดเลือกทั่วไป

สำหรับรายละเอียดของการรับนักเรียนแต่ละประเภทจะประกาศในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ การรับนักเรียนทุกประเภทจะเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกประการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
316
ปีนี้
60,615
โรงเรียนนครสวรรค์เยี่ยมชมงานห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด