“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

นักเรียนทุกคนรับใบแจ้งผลการสอบที่ห้องเรียน ในเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

- ลงทะเบียนแก้ตัว วันที่ 26 กันยายน 2560 ทีห้องหัวหน้ากลุ่มสาระฯ เวลา 08.30 - 09.30น.

- สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 วันที่ 26-27 กันยายน 2560 ตามตารางกำหนด

- สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.30-12.00น. ที่กลุ่มสาระฯ

- สำหรับนักเรียนคนใดที่ค้างส่งหนังสือหรือได้ใบทวงหนังสือให้นักเรียนนำหนังสือมาส่งคืนในวันประกาศผลสอบด้วยคะ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
7,645
ปีนี้
74,945
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด