“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
1.มีหนังสือ ตำรา ผลงานทางวิชาการครอบคลุมกับความต้องการ
2.วารสารและหนังสือพิมพ์ที่บอกรับครอบคลุมกับความต้องการ
3.มีฐานข้อมูลที่บอกรับครอบคลุมกับความต้องการ
4.ทรัพยากรสารสนเทศทันสมัยและมีจำนวนเพียงพอ
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
2,598
ปีนี้
40,962
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด