“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

ด้านการบริการ
มีขั้นตอนการให้บริการที่เป็นระบบทำให้การบริการสะดวกและรวดเร็ว
มีระยะเวลาการยืม-คืน เหมาะสมกับการให้บริการ
เวลาที่ให้บริการ (เวลาเปิด - ปิด) มีความเหมาะสม
มีช่องทางให้ผู้ใช้บริการแสดงข้อคิดเห็น / ประเมินการให้บริการ
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
340
ปีนี้
33,455
นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมงานห้องสมุด วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ดูกิจกรรมทั้งหมด