“Better tomorrow Read today” = “อ่านหนังสือวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”
FREEBOX

ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
บริการยืม-คืน
บริการบอร์ดเกม
บริการห้องมินิเธียร์เตอร์
บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
บริการสืบค้นทรัพยการสารนิเทศบนอินเทอร์เน็ต
บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า
บริการคอมพิวเตอร์ช่วยการค้นคว้า
บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
เดือนนี้
10,722
ปีนี้
52,488
ผู้อำนวยการจากโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ดูกิจกรรมทั้งหมด